Niezbędne elementy aby dokonać wynajmu:

1 – Dowód osobisty
2 – Pieniądze w gotówce na wpłatę kaucji określonej w cenniku
3 – Dokładnie określony termin wynajmu Od kiedy (moment wydania sprzętu i podpisania umowy) Do kiedy NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZWROTU NARZĘDZI

Termin zwrotu można przedłużyć jedynie za zgodą wypożyczalni – Samowolne przedłużenie okresu najmu skutkuje naliczeniem kary pieniężnej przez wypożyczalnie.

PODSTAWOWE ZASADY:

1. Wybór i sprawdzenie stanu technicznego urządzenia
2. Spisanie umowy wynajmu z dokumentów osoby wynajmującej
3. Wpłata kaucji określonej w umowie – wyłącznie w gotówce
4. Podpisanie umowy przez obie strony
5. Zwrot najpóźniej do daty i godziny określonej w umowie (tolerujemy max 60 min spóźnienia o którym jesteśmy poinformowani)
6. Ocena stanu technicznego narzędzia przez nas
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń z winy klienta (nie mówimy o naturalnym zużyciu narzędzia) wycena uszkodzeń lub zatrzymanie kaucji na max 48h w celu weryfikacji uszkodzeń i ich kosztu naprawy.
   Potwierdzenie o zdaniu sprzętu z uszkodzeniami.
   Po tym czasie nastąpi rozliczenie Kwota należna za wynajem wg. umowy + ustalony koszt naprawy lub części – kaucja zapisana w umowie.
8. W przypadku nie stwierdzenia uszkodzeń – rozliczenie wynajmu Kwota należna za wynajem wg. umowy – kaucja zapisana w umowie.
9. Potwierdzenie dla klienta o zwrocie sprzętu bez uszkodzeń. 

NARZĘDZIA DO WYPOŻYCZALNI POWINNY TRAFIĆ W TAKIM SAMYM STANIE JAK ZOSTAŁY WYDANE W INNYM PRZYPADKU MOŻE ZOSTAĆ NALICZONA KARA, W RAZIE ZAGINIĘCIA UTRATY LUB ZNISZCZENIA SPRZĘTU NAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAPŁACIĆ RÓWNOWARTOŚĆ JEGO CENY RYNKOWEJ

TRANSPORT:

Koszt transportu pokrywa wynajmujący. 
Wynajem maszyn budowlanych, elektronarzędzi czy sprzętu ogrodniczego wiąże się często z kłopotliwym transportem ze względu na ciężar i wielkość wynajmowanego sprzętu.
Oferujemy dodatkową usługę – wynajęcie samochodu dostawczego lub jednej z naszych przyczep do transportu maszyn i sprzętu. 
Możesz również wynająć maszynę z transportem pod wskazany adres.
regulamin wynajmu pojazdów:

1. Wynajętym pojazdem kierować może osoba(y) wyszczególniona w umowie najmu. Warunkiem zawarcia umowy jest ukończenie przez kierującego 21 lat oraz posiadanie ważnego prawa jazdy od co najmniej 12 miesięcy. Wynajmu pojazdu mogą dokonywać tylko obywatele Unii Europejskiej. Samochód nie może być podnajmowany osobom trzecim ani oddawany do używania na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego bez uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego.

2. Dokumenty niezbędne do dokonania wynajmu: ważne na terenie Rzeczypospolitej prawo jazdy oraz Obywatele Polski-dowód osobisty lub paszport oraz akceptowalna karta kredytowa Obcokrajowcy — paszport oraz akceptowalna karta kredytowa.

3. Opłata potwierdzająca gotowość klienta do dokonania wynajmu samochodu to 30% kwoty wynajmu w umowie.

4. Opłata pobierana z góry za okres podany w umowie najmu. W przypadku dokonania rezerwacji. Opłata za wynajem zostaje pomniejszona o kwotę opłaty rezerwacyjnej. Opłata za wynajem nie obejmuje paliwa zużytego przez najemcę.

5. Kaucja zabezpieczająca wynosi 1000zł. W przypadku samochodów posiadających specjalne, niestandardowe wyposażenie, kaucja może być podwyższona decyzją wynajmującego. Pobierana jest w momencie odbioru samochodu przez najemcę. Podlega zwrotowi przy zwrocie samochodu wynajmującego. W przypadku naruszenia regulaminu i/lub umowy najmu kaucja zostaje potrącona na rzecz wynajmującego. W przypadku, gdy kaucja nie pokrywa roszczeń wynajmującego ma on prawo naliczyć dodatkową opłatę pokrywającą straty poniesione na skutek złamania niniejszego regulaminu i/lub umowy najmu.

6. Uzgodnienie z wynajmującym miejsca odbioru lub zwrotu pojazdu. Na terenie Dęblina opłaty za dostarczenie i (lub) odbiór samochodu nie pobiera się. W przypadku wynajmu w innych lokalizacjach opłata za dostarczenie i ( lub) odbiór pojazdu ustalana jest indywidualnie. Miejsce odbioru i ( lub) zwrotu oraz koszt dostarczenia pojazdu określony jest w umowie najmu. Najemca zobowiązuje się do zwrotu zatankowanego do pełna pojazdu z pełnym wyposażeniem, dokumentami i kluczykami w ustalonym w umowie miejscu i czasie.

7. Czas, w jakim najemca dysponuje samochodem wynajmującego, określony w umowie najmu. Okres wynajmu stanowi wielokrotność 1 doby. W przypadku opóźnienia zwrotu pojazdu ponad 4h zostanie naliczona opłata za kolejną pełną dobę wynajmu. Naliczenie opłaty za kolejną dobę nie jest równoznaczne z przedłużeniem umowy najmu.

8. Zmiana okresu wynajmu. W trakcie trwania urnowy, przedłużenie okresu wynajmu może nastąpić tylko za pisemną zgodą wynajmującego nie później niż 24h przed wygaśnięciem urnowy. Zwrot pojazdu przed zakończeniem urnowy najmu z jakichkolwiek przyczyn nie uprawnia do zwrotu opłaty za wynajem. W przypadku samowolnego przedłużenia okresu wynajmu zostanie naliczona opłata karna w wysokości 500PLN netto za każdą dodatkową dobę najmu. Jeżeli przedłużenie przekroczy 48 godzin będzie traktowane jako samowolne przywłaszczenie pojazdu. W takiej sytuacji wynajmujący upoważniony jest do osobistego odbioru samochodu od najemcy. Koszt odbioru samochodu wynosi 500zł plus koszt paliwa potrzebnego na dojechanie pojazdem do siedziby firmy, i wynajmujący powiadomi również Policję o dokonaniu kradzieży pojazdu.

9. Rezerwacja samochodu następuje nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem wynajmu. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście z biurem obsługi klienta. Tel. 536355065

10. Wyjazd poza teren Rzeczypospolitej Polskiej musi być zgłoszony i zaakceptowany pisemnie przez Wynajmującego. Zabrania się wyjazdu poza teren Unii Europejskiej.

11. Zabrania się następującego postępowania z wynajętym pojazdem: użytkowania wbrew jego przeznaczeniu (przewóz ładunków o masie przekraczającej jego ładowność, przewóz większej ilości osób niż to stanowi dowód rejestracyjny, przewożenia materiałów, które mogą uszkodzić pojazd lub toczenie), pozostawiania pojazdu otwartego, pozostawiania w pojeździe dokumentów oraz kluczyków, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych zabronionych środków, w tym lekarstw, które zgodnie ze swym działaniem, przeznaczeniem lub wedle rozsądnej oceny mogą utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie pojazdu mechanicznego, użytkowania pojazdu uszkodzonego, holowania innych pojazdów, poruszania się po drogach nieutwardzonych, tankowaniem paliwem nieodpowiednim do danego typu pojazdu, udziału w rajdach. 

12. W czasie najmu najemca zobowiązany jest do: posiadania umowy najmu pojazdu, przestrzegania przepisów ruchu drogowego , zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, a w szczególności zamykania pojazdu w czasie postoju oraz włączania urządzeń antywłamaniowych, sprawdzania stanu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, oświetlenia pojazdu. Ewentualne braki najemca uzupełnia na własny koszt.

13. Samochód posiada ubezpieczenie na warunkach firmy ubezpieczeniowej w zakresie OC oraz NW. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania warunków umowy ubezpieczenia. W przypadku utraty pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i (lub) kluczykami najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną. Złamanie warunków ubezpieczenia traktowane będzie jak złamanie warunków regulaminu i umowy najmu i skutkuje pełną odpowiedzialnością materialną wynajmującego. Najemca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z własnej winy a nie objęte polisą AC. Za szkody objęte polisą AC użytkownik odpowiada do kwoty udziały własnego tj. 2000zł. W przypadku szkód do 2000zł, użytkownik ponosi pełny koszt naprawy pojazdu. Najemca ponosi pełny koszt naprawy uszkodzeń wnętrza (tapicerka, pasy bezpieczeństwa, radio, nawigacja, itp.) wynikających z winy najemcy a nie związanych z kolizją lub kradzieżą pojazdu. Wszelkie zaplamienia tapicerki powstałe w czasie najmu zostaną usunięte na koszt wynajmującego.

14. Zagubienie dokumentów lub kluczyków traktowane będzie jak złamanie niniejszego regulaminu i umowy najmu. W takiej sytuacji, kaucja nie zostanie zwrócona, najemca poniesie pełny koszt odtworzenia dokumentów i (lub) kluczyków do pojazdu. W przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia: Policji, Pogotowia Ratunkowego o ile wymaga tego sytuacja (są ranni) oraz Wypożyczającego. Najemca zobowiązany jest ponadto do zabezpieczenia miejsca wypadku tak by zaistniała szkoda nie uległa powiększeniu. Najemca nie ma prawa do zawierania jakiejkolwiek ugody z innymi uczestnikami zdarzenia drogowego. Niedotrzymanie tego warunku traktowane będzie jako rażące naruszenie regulaminu i umowy najmu i skutkować będzie potrąceniem kaucji oraz obciążeniem najemcy pełnymi kosztami przywrócenia pojazdu do stanu z przed zaistniałej szkody.

15. W przypadku kradzieży, włamania lub zniszczenia pojazdu najemca zobowiązany jest natychmiast po stwierdzeniu szkody zawiadomić Policję oraz przedstawiciela wynajmującego. Niedotrzymanie tego warunku traktowane będzie jako rażące naruszenie umowy najmu i skutkować będzie potrąceniem kaucji oraz obciążeniem najemcy pełnymi kosztami przywrócenia pojazdu do stanu z przed zaistniałej szkody. W przypadku kradzieży radia wraz z panelem i (lub) nawigacji, najemca zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz zwrotu kosztów radia i (lub) nawigacji.

16. W przypadku awarii samochodu użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia przedstawiciela wynajmującego i postępować ściśle zgodnie z jego instrukcjami. Wynajmujący wskaże najbliższy autoryzowany serwis. Najemca ponosi koszty naprawy w serwisie wskazanym przez wynajmującego. Rozliczenie kosztów naprawy nastąpi w momencie zwrotu pojazdu wynajmującemu na podstawie faktury wystawionej przez serwis na wynajmującego. Jeżeli nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdu na terenie Polski na okres dłuższy niż 12 godzin, najemcy przysługuje prawo do zastąpienia pojazdu innym o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres. Czas najmu pojazdu zostaje przedłużony o czas pozostawania pojazdu w serwisie lub o czas dostarczenia pojazdu zastępczego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez najemcę w skutek awarii samochodu.

17. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania napraw oraz okresowych przeglądów pojazdu. Przy przebiegu wskazanym na umowie (+/- 500km) najemca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu wynajmującemu w uzgodnionym miejscu i czasie celem dokonania przeglądu. W przypadku niemożliwości dokonania w/w przeglądu przez wynajmującego z winy najemcy, wynajmujący obciąży najemcę pełnym kosztem przeglądu oraz poniesionymi stratami (np. utrata gwarancji).

18. Samochód oddawany jest do używania z pełnymi zbiornikami paliwa, W przypadku zwrotu samochodu z niepełnymi zbiornikami paliwa najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów brakującego paliwa i(lub) płynu spryskiwacza.

19. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy najmu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu ( przedłużenia umowy wynajmu ) pojazdu bez podania przyczyny. 

Często zadawane pytania

i odpowiedzi do nich...

Potrzebujesz pomocy?

Możemy doradzić, pomóc w doborze sprzętu, a jeśli interesujące narzędzie nie występuje na naszej liście to możemy w każdym momencie uzupełnić ofertę.